FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE


Startside
Søke om plass
Vedtekter
Årsplan
Foreldreinformasjon
Samarbeid
Kontingent og moderasjon
Lenker


Vedteker for Fykenveien familiebarnehage


Vedtektene er gyldig fra 1. august 2020.
Vedtekter i PDF-format kan lastes ned her.


Eierforhold

Fykenveien familiebarnehage er en privateid barnehage med 8 plasser for barn i alderen 0-3 år.

 

Eierform

Barnehagens driftsform er ansvarlig selskap (ANS), og drives i fellesskap av to førskolelærere. Organisasjonsnummer 986 612 718.

 

Eieres navn, adresse og telefon:

 

Beate Liabø, Fykenvegen 2, 7054 RANHEIM, mobil 97 10 92 20

Sissel A Eilertsen, Fjordgløttvegen 20, 7054 RANHEIM, mobil 99 03 49 03

Barnehagens e-postadresse:  fykfam@ntebb.no

 

Ansvar

Eierne har pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen.

           

Formål

Fykenveien familiebarnehage drives i samsvar med bestemmelsene i Lov om Barnehager. Barnehagelovens § 1, andre ledd skal ikke gjelde. Den etiske veiledningen skal bygge på allment anerkjente verdier i samfunnet. Familiebarnehagen skal ikke stå for noe bestemt livssyn, men må respektere det enkelte barns bakgrunn. Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

 

Bemanning

Begge eierne arbeider i barnehagen i 100% stilling. Eierne er utdannet ved Dronning Mauds Minne – Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim i henholdsvis 1997 og 2000. I tillegg til grunnutdanningen innehar vi videreutdanning i Marte Meo og i Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (PAPS). Begge har erfaring fra tidligere arbeid med barn, både i barnehager og på småskoletrinnet. Ved fri/sykefravær/avspasering vil det bli benyttet vikar. Barnehagen tilstreber å benytte en fast vikar, men ved behov kan også ektefeller og personal/vikarer ved Fykenborg barnehage være vikar.

 

Samarbeidsbarnehage

Fykenveien familiebarnehage har et samarbeid med Fykenborg barnehage som også har adresse i Fykenveien. Et samarbeid med Fykenborg barnehage gjør at barnehagene ved opptak har gjensidig prioritet for inntil fem barn. Barn ved familiebarnehagen vår har plass til og med juni det året barnet fyller tre år. Etter dette kan barnet få overgang til Fykenborg barnehage såfremt det er ledige plasser. I opptaket til Fykenveien familiebarnehage vil søsken til barn på Fykenborg ha prioritet.

 

I tillegg samarbeider vi om en del felles arrangementer for barna, vi har felles temabaserte foreldremøter, deltar på kurs sammen og samarbeider om vikarer ved behov. Vi har også avtale om å benytte Fykenborgs lokaler (gymsal) og ute-lekeplass med jevne mellomrom.


Samarbeid med hjemmet

Samarbeid med hjemmet har mye å si for barnets trivsel og for fullgodt utbytte av oppholdet i barnehagen. Det vil bli arrangert samtaler med foreldre/foresatte ved oppstart, og videre etter behov. For øvrig vil foreldre/foresatte alltid være velkommen til å se innom i dagens løp. Det er også viktig at foreldre/foresatte sørger for at egne barn har det utstyr som er nødvendig for at dagen i barnehagen skal fungere. Barnet skal alltid ha med klær for utelek, samt vogn med dyne eller poser for soving ute. Foreldre/foresatte får en utstyrsliste fra barnehagen som skal følges for å lette hverdagen for personalet og barna.

 

Barnehagens areal

Barnehagen er godkjent med leke- og oppholdsareal i et bolighus, Fykenveien 2. Ute disponerer barnehagen hage med lekeområde samt lekeplasser i nærmiljøet. I hjemmet er det ikke husdyr, samt at både de som bor i huset og de ansatte i barnehagen er ikke-røykere.

 

Åpningstider/ferier

Barnehagen er åpen f.o.m. mandag t.o.m. fredag fra kl. 0730-1615. Barnehagen holder stengt i 4 uker om sommeren, samt alle offentlige høytidsdager. I tillegg vil barnehagen være stengt lillejulaften, julaften, og nyttårsaften, samt alle hverdager i romjula. Barnehagen holder stengt torsdag og fredag i skolens vinterferieuke. I forbindelse med påsken er den stengt alle hverdager mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag. Det inngår 5 planleggingsdager i året, og barnehagen vil da holde stengt.

 

Opptak

Barnehageåret er fra august til juli. Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak. Opptak foretas av Trondheim kommune v/ Opptakskontoret. Elektronisk søknadsskjema finnes på web-sidene til Trondheim kommune (www.trondheim.kommune.no). Søknadsfrist er 1. mars.

 

Oppsigelse

Det er gjensidig skriftlig oppsigelse av barnehageplassen med to måneders varsel, gjeldende fra den 1. i måneden. Oppsigelse meldes til barnehagen og på Trondheim kommunes nettsider (www.trondheim.kommune.no/barnehage).

 

Oppsigelse kan gis ved manglende betaling, og ved kontraktsbrudd. Ved oppsigelse av plassen (og når barnet slutter), benytter foreldrene det innbetalte forskuddet som siste måneds betaling.

 

Opptaktskrets

Barn bosatt i Trondheim kommune.


Opptakskriterier

 

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

Felles kriterier for trondheimsbarnehagene:

 

Hovedopptak

- barn som i henhold til Lov om barnehage § 12a har rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartsdato er satt til senest august samme år.

Overflyttingsopptak

- barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som søker innen fristen 1. februar.

Suppleringsopptak

- barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året.

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13.  Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

 

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

 

 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

 

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

 

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

 

3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak.

 

 Egne tilleggskriterier:

 

  1. Prioritet for inntil 5 barn (småsøsken) fra Fykenborg barnehage, og for småsøsken av barn i Fykenveien familiebarnehage.
  2. Prioritet punkt 4 kan fravikes med hensyn til barnegruppas sammensetning med tanke på jevn alder og kjønnsfordeling. Det vil si at barnehagen i utgangspunktet har plass til fire 1-åringer og fire 2-åringer (ved delte plasser f.eks fem barn på hvert alderstrinn).
  3. Under ellers like vilkår prioriteres barn fra nærmiljøet (Reppe, Vikåsen, Ranheim).

 

Foreldrebetaling

Barnehagens foreldrebetaling følger Trondheim kommunes satser, eksklusiv kost, og vil endres i takt med disse. Foreldrebetaling har forfall den 1. i hver måned. Det betales for 11 mnd. i året. Alle foreldre betaler en hel månedsbetaling i forskudd når de aksepterer plassen. Forskuddet vil gjelde som betaling for barnets siste måned i barnehagen.

 

Ved en eventuell purring på foreldrebetalingen vil det tilkomme et purregebyr på kr. 53,- og hvis betaling ikke finner sted innen 14 dager vil regningen gå til inkasso. Dersom ny frist ikke overholdes har barnehagen myndighet til å benytte forskuddet, samt sende oppsigelse av plassen med én måneds oppsigelsestid fra utestående betalingsdato.

 

Det er viktig for driften at brukere respekterer barnehagens åpningstider, og barna skal hentes og være ute av barnehagen før stengetid kl. 16.15. Ved for sen henting av barnet kan det bli nødvendig å fakturere overtidslønn. Beløpet vil komme i tillegg på neste faktura.

 

Moderasjon

Regler for moderasjon følger kommunens reglement vedtatt av Bystyret og regulert av tilhørende forskrift. Det kan gis moderasjon på følgende grunnlag:

  • søskenmoderasjon
  • redusert betaling på økonomisk grunnlag
  • moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp
  • moderasjon ved utsatt skolestart

 

Utfyllende reglement og søknadsskjema finnes på Trondheim kommunes web-sider: https://www.trondheim.kommune.no/moderasjoner/

 

Kostpenger

Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen og skal dekke utgifter barnehagen har til kost.

 

Årsplan

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av familiebarnehagen utarbeides i fellesskap av førskolelærerne for ett år av gangen og følger barnehageåret. Årsplan utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager og tilpasses lokale forhold. Årsplanen omfatter også en kalenderdel med månedvise planer som danner utgangspunkt for aktivitetene gjennom barnehageåret. Foreldrene får årsplanen til orientering.

 

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagen skal i h.h.t. barnehagelovens § 21-23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.

 

Forsikring

Barnehagen har egen forsikringsordning.

 

Internkontroll

Barnehagen har utarbeidet et eget internkontrollsystem i h.h.t. forskrift om ”Miljørettet helsevern i skoler og barnehage”.

 

Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av barnehagens eiere. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at forhold endres. Vedtektene sendes til foresatte så snart som mulig.


Fykenveien familiebarnehage, Fykenveien 2, 7054 RANHEIM, fykfam@ntebb.no                                                                                                                                                      Oppdatert: 15.01.21 TILN